Vilkår og bestemmelser hos Bopboxen.dk for leje af opbevaringsrum


1. LEJENS BETALING

1.1. Depositum
Der indbetales et depositum på 600 kr. som refunderes ved lejeperiodens ophør.
Heraf er 100 kr. for nøglebrik.

1.2. Betaling af leje
Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver fremsendt særskilte lejeopkrævninger.
Lejer er dog forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning.

1.3. Manglende eller forsinket betaling
Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret.
Spærringen udløser et gebyr på kr. 100,-,
der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.

1.4. Renter
Ved indbetaling efter forfald opkræves morarenter ifølge renteloven.

2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse
Lejemålet fortsætter indtil lejer med 1 måneds skriftlig varsel opsiger lejemålet. Der gives ingen refusion,
dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden.
Ved fraflytning inden for 30 dage fra lejemålets start gives ingen forholdsmæssig refusion af 1 måneds leje.

2.2. Udlejers opsigelse
Udlejer kan opsige lejemålet med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse
Det lejede må kun benyttes til oplagring.

3.2. Begrænsning i anvendelse
Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker , brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres.
Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe,
frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål,
må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.
Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres.
Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.
Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt.

3.3. Lejers erstatningsansvar
Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det,
lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.
Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer,
såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

De opbevarede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer må derfor søge afklaret med
eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af lejers egen forsikring.

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Åbningstid
Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid.
Udlejer har ret til at ændre åbningstiden. Den aktuelle åbningstid vil altid fremgå af hjemmesiden
www.bopboxen.dk
I særlige tilfælde kan der uden for åbningstiden etableres adgang mod et gebyr på kr.150,-

5.2. Bortkomst af nøgle/nøglebrik
Ved bortkomst af nøgle/nøglebrik skal lejer kunne legitimere sig ved billedlegitimation for at
få genetableret adgang til det lejede.
Der betales et gebyr på 100 kr. for genetablering af adgang.

5.3. Automatiske porte, døre samt tekniske
Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede døre, der betjenes af lejer ved hjælp af
Kode og nøglebrik mv. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende,
der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5.4. Alarmen
Alarmen går i gang efter 30 minutter, køb mere tid vis brik og tast kode.
Går alarmen ring da straks til kontrolcentralen på tlf. 70 233 263 og opgiv din 4 cifrede adgangskode,
navn og kodeord. Kodeordret er bopboxen, gør man ikke det kommer der en vægter
som tager kr. 1.500,+ for et udkald som lejer selv skal betale.

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse
Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler.

6.2. Forandringer
Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af det lejede.

7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Hunde og dyr må ikke medbringes.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede, i ejendommens korridorer,
eller på ejendommens udendørsområde.

7.2. Adfærd på området
Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller
på anden måde forulemper ejendommens vagtpersonale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at
bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.

7.3. Rygning er forbudt
Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.4. Fjernelse af inventar mv.
Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.
Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri,
og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf.

7.5. Efterladte varer
Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning,
vil blive fjernet på lejers bekostning.

8. REGULERING AF LEJEN

Hver den 1. januar reguleres lejen i forhold til eventuel stigning i nettoprisindekset i det foregående år!
– dog minimum 4 %.
Udover den aftalte årlige regulering af lejen er hver af parterne berettiget til at forlange lejen
reguleret til markedslejen, jf. Erhvervslejeloven § 13.

8.1. Afståelse og fremleje
Lejer har ingen afståelsesret og ingen fremlejeret til lejemålet.

9. AFLEVERING AF LEJEMÅL

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen.
Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor,
er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning.
Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

10. UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

10.1. Udlejers ansvar
Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab,
der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri,
skadedyrsangreb, vandskade, hærværk mv. Lejer er forpligtet til, i det omfang, lejer skønner det fornødent,
selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. punkt 4.

10.2. Udlejers adgang til det lejede
Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene
kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine
rettigheder i henhold til l salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse, jf.. §12. Udlejer har ligeledes ret til
adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel over for lejer med henblik på eftersyn,
reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

11. SALGSFULDMAGT

Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter,
der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til
inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.
Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten,
at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist,
samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 3 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev har givet
lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

12. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale,
henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser.